Home » Global Report by กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
Global Report กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

Global Report

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

Published
ISBN :
Paperback
437 pages
Enter the sum

 About the Book 

ถาหากเรามีโอกาสมองเหนความเปนไปในระดับโลก เราอาจเกิดความรับรู ความเขาใจ หรือเกิดความตระหนักขึนมาวา เหตุทีเราตองหันมาตีกันเองยูภายในเขงนัน เอาเขาจริงแลว มันอาจไมไดมีจุดเริมตนมาจาก ความงีเงา ของผูคนภายในสังคมเดียวกันเองเทานัน แตMoreถ้าหากเรามีโอกาสมองเห็นความเป็นไปในระดับโลก เราอาจเกิดความรับรู้ ความเข้าใจ หรือเกิดความตระหนักขึ้นมาว่า เหตุที่เราต้องหันมาตีกันเองยู่ภายในเข่งนั้น เอาเข้าจริงแล้ว มันอาจไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจาก ความงี่เง่า ของผู้คนภายในสังคมเดียวกันเองเท่านั้น แต่อาจมาจากกิเลสและความโลภที่คนถักทอ บูรณาการ ครอบคลุมโลกทั้งโลกอย่างเป็นระบบความพยายามที่จะเก็บรวบรวม วิเคราะห์เจาะลึก ถึงรายละเอียดความเป็นมาของ ความไม่เป็นธรรม แต่ละเรื่อง แต่ละกรณี ซึ่งแฝงฝังอยู่ภายในระบบโลกและระบบทุนนิยมเสรี ถ้าหากอ่านกันให้แตกๆ ไม่ใช่อ่านผ่านๆ เพียงแค่ให้ตัวเองดูเท่ ดูดี ดูเป็นคนก้าวหน้า อย่างน้อยที่สุด... รายละเอียด ในหนังสือเล่มนี้ น่าจะพอช่วยทำให้การพร่ำเพ้อถึงเสรีภาพ ประชาธิปไตย แบบเชยๆ มันพอลดๆ ลงไปได้บ้างCredit : http://bookmoby.com/shop/new/global-r...